юни 30
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Г-460-2/19.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Г-460-2/19.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-272/29.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ Х и УПИ ХІІ, кв.19 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация...

юни 30
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53А-18-2/01.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53А-18-2/01.09.2021г. е издадена Заповед №УТ-273/29.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Работен устройствен план в обхват на УПИ ІІ за кино, хотел и КОО, кв. 394 по плана на гр. Хасково. С изменението на работния устройствен план...

юни 29
„Допълнение към изграждане на паркова среда в УПИ I „За парк“ в кв. 864 и улица между осови точки 1224 А и 38, гр. Хасково – преработка по чл.154 от ЗУТ

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Допълнение към изграждане на паркова среда в УПИ I За парк в кв. 864...

юни 29
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Б-73-1/26.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Б-73-1/26.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-263/20.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ ХХІІІ124, кв.656 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация да се предвиди поставяне на вътрешните...

юни 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V, кв.5 по плана на с. Момино, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-1497-6/20.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-264/20.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ V, кв.5 по плана на с. Момино, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация източната регулационна линия на...

юни 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на УПИ ХХV, кв.3 Болярово, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Т-817-2/11.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-262/20.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за застрояване на УПИ ХХV, кв.3 Болярово, гр. Хасково. С изменението на плана за застрояване да се предвиди ниско жилищно свободно застрояване в имота. Заповедта...

юни 27
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на ФЕЦ, БКТП 20/0,4kV и  с кабелна линия 20 Kv“ в ПИ №77195.707.158, урегулиран като УПИ V, кв.4 СИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53А-14-2/27.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-261/20.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на ФЕЦ, БКТП 20/0,4kV и с кабелна линия 20 Kv в ПИ №77195.707.158, урегулиран като УПИ V за складово стопанство, кв.4...

юни 27
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.704.61, кв.1044, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1500-6/17.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-259/20.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.704.61, кв.1044, ж.р. Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1.Подробен устройствен план...

юни 27
Съобщение за издадена заповед за разрещаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХІ-219, кв.39 по на с. Въгларово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-182-2/26.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-258/20.06.2022г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХХІ-219, кв.39 по на с. Въгларово, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация не приложените дворищнорегулациони граници на...

Върни се в началото на страницата