сеп 17
Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл. №36, кв. 8, с. Любеново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Ангел Лозев Лозев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Ангел Лозев Лозев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ****** № **, вх. *, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ IV36, с. Любеново, общ. Хасково; че със Заповед №1370/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №36...

сеп 17
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72953.16.27 /проектен идентификатор 72951.16.620/ по КККР на землище на с. Тракиец, м. „Срещу село“, община Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Г-2414-2/30.09.2020г. е издаденo Решение №426/27.08.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 72953.16.27 /проектен идентификатор 72951...

сеп 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІХ в кв.700 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-2648-2/11.08.2021г. е издадена Заповед №1550/09.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ІХ в кв.700 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация се променят южната и източната...

сеп 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ ХІХ в кв. 250 гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-810-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1591/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІХ в кв. 250 гр. Хасково. С изменението на плана за регулация, дворищната регулация от юг да се...

сеп 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – изменение на ПЗ на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1592/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано високо...

сеп 17
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ и изменение на ПР на УПИ V287, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Тянка Николова Колева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тянка Николова Колева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** №*, като съсобственик на УПИ IV286, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и изменение на плана...

сеп 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на УПИ V-360 и УПИ VI-359, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково. Заинтересовано лице:Теню Димитров Тенев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Теню Димитров Тенев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** *******№ *, като собственик на УПИ VI-359, кв. 41,с. Малево, общ. Хасково; че със Заповед №1380/09.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен...

сеп 09
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПУР между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково...

сеп 09
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.4, кв. 1209, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Георги Иванов Иванов

Община Хасково на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Георги Иванов Иванов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******** № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.1, ж.р. Каменец, гр. Хасково; че със Заповед №1353/02.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен...

сеп 09
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ на ПИ 14550.84.65, м. „Сатмал дере“, з-ще на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовани лица: Иван Михайлов Гавриков, Иван Георгиев Стаматов, Георги Иванов Стаматов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Михайлов Гавриков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ****** ********* №*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 14550.84.72, гр. Хасково; - Иван Георгиев Стаматов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ********** ********* №*, ап. **, като собственик на поземлени...

Върни се в началото на страницата