яну 14
Съобщение за издадена заповед за празрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка №УТ-2/12.01.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково като навсякъде в...

яну 14
„Мини мандра за производство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване за производствения обект“ в УПИ VI, село Стойково, общ. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Мини мандра за производство на млечни...

яну 11
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ УПИ X и УПИ XI и изменение на плана за застрояване на  УПИ I, кв.15 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Д-108-3/10.12.2021г. е издадена Заповед №2264/31.12.2021г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ X за промишлени нужди и КОО и УПИ XI за промишлени нужди и КОО и изменение на плана за застрояване на УПИ...

яну 11
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.410 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-2156-2/16.12.2021г. е издадена Заповед №2263/31.12.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.730.410 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като УПИ ІХ...

яну 06
Съобщение за одпбрен проект за ПУП-ПЗ и изменение на ПР на УПИ II181 и УПИ XV181, кв. 23, с. Войводово, Община Хасково. Заинтересовано лице: Мария Вълчева Колева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Вълчева Колева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* ******* № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на УПИ XII181, кв.23, с. Войводово, общ. Хасково; че със Заповед №2073/25.11.2021г. на Кмета...

яну 06
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 18, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Танка Тодорова Овчарова, Ганчо Илиев Димов, Янка Михайлова Димова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Танка Тодорова Овчарова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** №**, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на УПИ IX (ПИ 77195.713.233) и сградите намиращи се в него; - Ганчо Илиев Димов...

яну 06
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР за УПИ XXIV (ПИ 77195.739.509), кв. 662, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Лезие Юсни Мехмед, Рушен Байрамали Дурхан, Мустафа Халим Бекир, Севдин Исмаил Сали

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Лезие Юсни Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ************ № ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.298, гр. Хасково; - Рушен Байрамали Дурхан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул...

яну 06
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на ПИ №39863.61.295 по КК, землище на с. Криво поле, Община Хасково

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот №39863.61.295 по КК, землище на с. Криво поле, Община Хасково. С плана за регулация се проектират нови улици с осови точки от 210 до 219 и се образуват нови четири квартала. Проектът се намира...

яну 06
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.704.326 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-7541-2/10.11.2021г. е издадена Заповед №2261/31.12.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.326 по КК на гр. Хасково, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ 77195.704.326...

яну 06
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.132 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-1230-5/03.12.2021г. е издадена Заповед №2252/29.12.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.132 по КК на гр. Хасково, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ 77195.703.132...

Върни се в началото на страницата