юни 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обекти: «Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище» и «Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част» в ПИ №38399.1.6, двата в землището на с. Конуш

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-1600-2/19.05.2021г. е издадена Заповед №951/08.06.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строежи: Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище в ПИ №38399.1.4 и Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част в ПИ...

юни 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.182, кв. 1213, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково и изменение на ПУР пред ПИ №77195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и 77195.743.194

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ж-666-1/06.01.2021г. е издадена Заповед №1036/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.743.182, кв. 1213, ж.р. Каменец, гр. Хасково, както и изменението на плана за улична регулация пред...

юни 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІІ597 в кв.35 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4957-6/01.06.2021г. е издадена Заповед №1026/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ597 в кв.35 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация западната...

юни 21
„Цех за туршии в ПИ с идентификатор 77195.541.1 на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Цех за туршии в ПИ с идентификатор 77195.541.1 на гр. Хасково Възложител:...

юни 16
„Сграда за обществено обслужване в складови дейности в ПИ № 77195.341.10“ по КК на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Сграда за обществено обслужване в складови дейности в ПИ № 77195.341.10 по...

юни 16
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Искане за преценяване на необходимостта от...

юни 16
„Изграждане на СКЛАДОВА СГРАДА“, в ПИ 77195.335.8 в местност „БЮКЯ“ по плана на гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Изграждане на СКЛАДОВА СГРАДА, в ПИ 77195.335.8 в местност БЮКЯ по плана...

юни 16
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 37383.9.27, ПИ 37383.9.12 И ПИ 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53М-993-1/26.05.2021г. е издадена Заповед №959/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 37383.9.27, ПИ 37383.9.12 И ПИ 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник...

юни 16
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на улица между о.т. 2781 и о.т. 2782 по плана за улична регулация на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. МПР-1/22.02.2021г. е издадена Заповед №958/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на улица между о.т. 2781 и о.т. 2782 по плана за улична регулация на гр. Хасково. Изменението на плана за...

юни 16
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект заПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225 по КК на гр. Хасково, кв.1064, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-221-4/14.05.2021г. е издадена Заповед №957/09.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225 по КК на гр. Хасково, кв.1064, ж...

Върни се в началото на страницата