фев 26
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.242, кв. 1025, ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Енвер Осман Осман

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Енвер Осман Осман с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Ангел Войвода, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.241, гр. Хасково; че със Заповед №199/11.02.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план...

фев 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ II в кв.344б по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1294-1/22.01.2021г. е издадена Заповед №254/22.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ II в кв.344б по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация източната регулационни линии да се...

фев 25
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул. „Червен бряг“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-39/28.01.2021г. е издадена Заповед №250/22.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул. Червен бряг, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

фев 25
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-38/28.01.2021г. е издадена Заповед №251/22.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план...

фев 25
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.429.113 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-36/28.01.2021г. е издадена Заповед №249/22.02.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.429.113 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на...

фев 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2527-1/29.01.2021г. е издадена Заповед №252/22.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.743.10 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ІХ...

фев 24
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ХIII, кв.513 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-29-1/25.01.2021г. е издадена Заповед №239/18.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХIII, кв.513 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване предвижда промяна в характера на застрояване на...

фев 18
Разпределение на пасища, мери и ливади за 2021-2022 стопанска година

Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021-2022 година на животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково в системата на БАБХ. Краен срок на подаване на документите 10.03.2021год....

фев 17
Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл.№97, с. Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Злата Андреева Георгиева и Красимир Добчев Бончев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Злата Андреева Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ XI94, кв. 24, с. Орлово, общ. Хасково; - Красимир Добчев Бончев с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*...

фев 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-6593-2/15.02.2021г. е издадена Заповед №235/17.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ...

Върни се в началото на страницата