мар 25
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николай Димитров Кузев, Спас Красимиров Узунов, Василка Вълчева Спасова, Кирил Бойчев Бахчеджиев, Талю Стайков Талев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

мар 25
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Антонина Добрева Петрова, Стефан Николаев Стефанов, Гергана Радкова Хаджиева, Румяна Цветанова Камова, Тодор Цветанов Камов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

мар 25
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Иванов Пачулов, Радка Тенева Атанасова, Ирена Григорова Велева, Назиле Халим Галиб, Али Али Галиб

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

мар 25
Съобщение за одобрен проект заПУП-ПР на на УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стефка Добрева Колева, Господинка Андреева Георгиева, Станка Станчева Иванова, Славея Андреева Иванова, Иван Андреев Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. ******* № **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338...

мар 25
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ, ПП и ПС на ПИ №77195.182.11, м. „Къс чешма“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златко Делчев Латев, Иван Георгиев Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златко Делчев Латев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ********** № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.182.6, гр. Хасково; - Иван Георгиев Иванов - с последен известен административен адрес: гр...

мар 22
Уведомление по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Освобождаване, за периода 01.05.2021 г. 31.01.2022 г., на всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, от заплащането на такси по чл.21 от...

мар 22
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.750.77, кв. 1202,  ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Здравко Дойчинов Колев

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Здравко Дойчинов Колев - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ***** ************ № *, ет. *, ап. *, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.750.78 и 77195.750.79; - че със Заповед №168/08.02...

мар 19
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Юзеир Мюмюнали Калбурджи

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

мар 19
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Жива Асенова Ръсин, Томас Джон Ръсин, Зоя Михайлова Кушсан, Александър Христов Михайлов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

мар 19
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на №77195.726.76, УПИ I, кв. 38 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мустафа Халим Ахмед, Раим Халим Ахмед, Анифе Халим Ахмед, Орлин Сергеев Орлинов, Емил Асенов Асенов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.726.71.2, 77195.726.71.3, 77195.726.71.4 и 77195.726.71.6 намиращи...

Върни се в началото на страницата