За трета поредна година „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ и Община Хасково организиратЛятно училище“.

Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ — „Лятно училище“ е част от проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.  Общ бюджет на проекта 867 896,82 лв. Период на изпълнение на проекта – 42 месеца.

 

Главна цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие, и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.

 

 

Целеви групи по проекта: деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.

 

 

           

 

БЕНЕФИЦИЕНТ

ОБЩИНА ХАСКОВО

гр. Хасково п.к.6300

пл. „Общински“ №1

тел.: 038/603-324

www.haskovo.bg

 

Адрес на Общностен център

гр. Хасково

ул. „Железни врата“ №6

тел.:038/585-500; 0889958550

e-mail: obshtnosten_centyr_haskovo@abv.bg

 

Върни се в началото на страницата