От 01.08.2019 г. Община Хасково ще стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 •  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 1. Заявление по образец;
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП - Хасково;
 3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).
 4. Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.

 

! В Заявлението, Вие (вашият законен представител) изрично давате съгласие:

 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

 

! В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

 

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да посочи такъв.

 

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Автобиография - CV;
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

По новия механизъм  първите асистенти ще бъдат назначени от 1-ви септември.

 

Документи ще се приемат в сградата на Община Хасково, пл. ,,Общински“ №1, Салон за административно обслужване на населението, гише Деловодство.

Необходимите документи може да изстеглите от прикачените файлове, както и да получите на место в сградата на Общината.

Върни се в началото на страницата