1. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково дава съгласие за използване от Община Димитровград на финансови средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за разходите извършени през 2018 год. и 2019 год. в размер на 667 281,26 лв. с ДДС за предварително третиране на постъпващите в РЦТНО Гарваново количества битови отпадъци от територията на община Димитровград, за сепариране, отделяне на рециклируемите компоненти (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон) и производство на КНР-гориво.

 

2. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково съгласува обявената от Община Хасково на 24.04.2020 г. обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на инженеринг - проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на предвидените съоръжения за изграждане на обект: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково” - имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково

 

3. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково да предприеме действия за получаване на необходимата официална информация за община Черноочене относно генерираните за периода 2016, 2017, 2018, 2019 година отпадъци.

 

4. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково предприеме действия да за предупреждаване и задължаване на сметосъбиращите фирми, обслужващи трите общини, при транспортиране на отпадъците до РЦТН-Гарваново, да не допускат замърсяване с отпадъци на прилежащите площи на използваните пътища -- от общинската и републиканска пътна мрежа и своевременно да почистват замърсената площ. Да се извърши предупреждаване и на Областно пътно управление - Хасково да извършва редовно поддържане на крайпътните канавки, които да се почистват от отпадъци, от наноси, пръст и да се премахне растителността, което осигурява безопасността на пътя.

Върни се в началото на страницата