Община Хасково има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане на проектно предложение „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

Обсъждането се провежда във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

 

            Целта на общественото обсъждане е Община Хасково да получи обществена подкрепа за проекта и социален толеранс преди неговото одобрение и изпълнение.

Проектното предложение „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ предвижда доизграждане на 3 /три/ броя 4-етажни жилищни сгради, включващи 48 /четиридесет и осем/ броя тристайни социални жилища. Същите се изграждат с цел осигуряване на съвременно място за настаняване на уязвими групи от населението.

 

Целевата група по проекта включва представители  на следните групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.

 

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и деца с увреждания.

 

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

 

Лицата от целевата група ще бъдат настанявани съгласно НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, приета с Решение № 213 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково, посл. изм. и доп. с Решение №281 от 28.10.2016 г.,  Решение №573 от 15.12.2017 г. и Решение №834 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

 

         Съгласно наредбата, ползването на социалните жилища ще бъде обвързано с включване на „социална клауза“ в договорите на наемателите според конкретните им нужди.

  • Децата задължително да са записани и да посещават детска градина или училище;
  • Безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда, както и да са включени в образователно-квалификационните програми и програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;
  • Включване в програми за социална интеграция;
  • Лицата да имат избран личен лекар;
  • Родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;
  • Мерки за десегрегация и други. 

 

Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, разработен с широко обществено участие и приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет – Хасково и е включен в инвестиционната програма на Община Хасково, одобрена за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

 

Всеки, който желае да изрази своето мнение може да участва в общественото обсъждане.

 

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие!

 

Общественото обсъждане ще се проведено на 31 август 2020 г., 17:30 часа, в зала „Хасково“ на Община Хасково.

 

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани и на пощенски/електронен адрес, както следва:

 

Лице за контакти:

Ваня Христова, директор на дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология", телефон: 038 603 447, електронна поща: projects_hv@haskovo.bg

Върни се в началото на страницата