СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАПСИХОЛОГ

 

Въз основа на Протокол от 26.03.2021г., на комисия, назначена със Заповед №  498/25.03.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Психолог“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Таня Вълкова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 29.03.2021г. от 10:00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл.“Общински“1.

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. НЯМА

 

Председател:

 

Златка Караджова – Ръководител проект: ……п.…....

 

 

Върни се в началото на страницата