Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Процедура BG05M9OP001-6.002

Проект „Патронажна грижа + в Община Хасково“

 

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Хасково“ за периода 11.05.2021 г. – 10.05.2022 г.

Заявленията ще се приемат в работно време  в касов салон на Община Хасково. Лицата ще бъдат одобрени от комисия, до запълване на бройката от потребители по проекта.

 

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Лица над 54 г. с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Лица поставени под карантина заради COVID – 19;

Кандидатите трябва да подадат следните документи:

  • Попълнено заявление
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), където е приложимо;
  • Медицински протокол на ЛКК (копие);
  • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  • други документи;

*За улеснение на всички кандидат - потребители, документи ще се приемат и в кметствата на населените места в Община Хасково.
Заявление може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено в деловодството на Община Хасково и кметствата на населените места на общината.

Телефон за информация:  038/ 62 00 04

Върни се в началото на страницата