На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ж-666-1/06.01.2021г. е издадена Заповед №1036/15.06.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.743.182, кв. 1213, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково, както и изменението на плана за улична регулация пред поземлени имоти №77195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и част от 77195.743.194 по КК на гр. Хасково.

    С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ XXI „за жилищни нужди“ по имотни граници и изменената улична регулация.

    С плана за изменение на уличната регулация северната регулационна линия на улица „Широка лъка“ да се проектира по южните имотни граници на описаните горе имоти и съгласно представената схема-предложение.

    С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота. Линията на застрояване да се съобрази със сервитутната зона на ВНН преминаваща през имота.

    Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал 2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване, освен в частта й за изменение на уличната регулация, която  може да бъде обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата