На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-1600-2/19.05.2021г. е издадена Заповед №951/08.06.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строежи: «Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище» в ПИ №38399.1.4 и «Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част» в ПИ №38399.1.6, двата в землището на с. Конуш.

 Проектът да се изработи в части:

   1. Подробен устройствен план – план за застрояване - за свързано между двата имота застрояване в зона „Предимно производствена“.

   2. Инвестиционен проект за строеж: в посочения по-горе обхват.

         Линиите на застрояване да се съобразят със сервитутната зона на минаващите през имотите електропроводи.

Проектът да се съобрази с характеристиките на строежа, одобрени с приетото задание.

Проектът да се изготви от правоспособни технически лица. Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ, Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата