Община Хасково обяви обществена поръчка за Рехабилитация и модернизация на система за улично осветление

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на #Община #Хасково, в която намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни #приоритети.

✅Уличното осветление е един от големите консуматори на #енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за #улично #осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково -

с. Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово

/Хасково/.

✅Основните резултати, които ще бъдат постигнати с рехабилитацията на уличното осветление са намаляване на разходите на енергия с 81.7 %, което се равнява на 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/годишно. Насока за развитие и прилагане на новаторски методи в сферата на ЕЕ ще предложи норвежкият партньор IDN от град Трондхайм.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на социално равенство в региона, като се намали контраста и различията между живота в големия град и този в по-малките населени места, и ще спомогне за подобряване на условията на живот на близо 3000 жители в Община Хасково.

✅Предвидени са следните дейности:

➡️Подмяна на съществуващите улични осветителни тела със съвременни енергийно ефективни светодиодни осветителни тела:

- за кв. „Болярово“ – 361 бр.

- за с. Въгларово – 320 бр.

- за с. Гарваново – 252 бр.

- за с. Клокотница – 227 бр.

➡️Инсталиране на система за управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия за улично осветление.

➡️Изграждане на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на външното осветление.

✅Прогнозната стойност на поръчката е 600 597,20 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 2 август 2021г.

Договорът за „Рехабилитация и модернизация на система за улично осветление“ беше подписан в началото на март тази година. С този договор Хасково получава безвъзмездно средства за изграждане на икономично и модерно улично осветление в кв. Болярово и селата Гарваново, Въгларово и Клокотница.

От 107 кандидатствали общини за #безвъзмездно #финансиране, са одобрени 20 и Хасково е една от тях.

Настоящият проект за „Рехабилитация и модернизация на система за улично осветление“ се финансира по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

#ЗеленГрад #ЗеленаЕнергия #ХасковоСмеВсичкиНие

Върни се в началото на страницата