КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

 в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

 

  Въз основа на Протокол от 11.08.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №1363/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

1.Силвия  Семерджиева  - 22,00 точки

2.Таня    Трифонова        -  20,67 точки

 

В случай, че някой от избраните кандидати не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

Председател:

Златка Караджова  – Ръководител проект: ............п.............

Върни се в началото на страницата