ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г.

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково.

Възложител: „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ул. „Михаил Минчев“ № 3

Приложение:

Уведомление по Приложение 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение е налична в отдел Екология, община Хасково, на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил Минчев“ №3, стая № 28 – в работно време.

Дата на публикуване на обявата: 17.08.2021 г.

Върни се в началото на страницата