ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г.

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се: гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково, сграда с ид.№№77195.703.277.4, 77195.703.277.5

Възложител: ОБЩИНА ХАСКОВО

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ул. „Михаил Минчев“ № 3

 

Приложение:

Уведомление по Приложение 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение е налична в отдел Екология, община Хасково, на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил Минчев“ №3, стая № 28 – в работно време.

 

Дата на публикуване на обявата: 23.08.2021 г.

Върни се в началото на страницата