ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г.

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за: Изграждане на фотоволтаична  електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 118 67.252.4 по ККР на с. Войводово, община Хасково, област.

Възложител: „ПРО АГРО 2000“ ООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ул. „Михаил Минчев“ № 3

 

Приложение:

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение е налична в отдел Екология, община Хасково, на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил Минчев“ №3, стая № 28 – в работно време.

 

ата на публикуване на обявата: 23.08.2021 г.

Върни се в началото на страницата