На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1592/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково.

              С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано високо застрояване с функционално предназначение „за жилищни нужди“.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата