На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-810-3/01.09.2021г. е издадена Заповед №1591/15.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІХ в кв. 250 гр. Хасково.

             С изменението на плана за регулация, дворищната регулация от юг да се проектира по имотна граница между УПИ ХІХ и УПИ ХХ. В резултат на това изменение се променят границите и площта на двата имота.

             С изменението на плана за застрояване в УПИ ХІХ се предвижда промяна в характера на застрояване от „ниско“ във „високо“. Начинът на застрояване не се променя – запазва се свързано между двата имота.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата