На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-2648-2/11.08.2021г. е издадена Заповед №1550/09.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ІХ в кв.700 по плана на гр. Хасково.

            С изменението на плана за регулация се променят южната и източната регулационни линии да се проектират по съответните имотни граници на имот №77195.716.61.

            В резултат на това изменение се променят границите на съседните УПИ VІІІ и УПИ V.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата