СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Специален педагог “

в Общностен център за подкрепа на деца и родители

по проект „Шанс за нашите деца“

 

Въз основа на Протокол №1 от 28.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

      1.1.  Златка Желева Русева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 04.10.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

 

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

 

      2.1.  Кремена Христова Костадинова – Бойчинова – липса  на изискуемата завършена образователно-квалификационна степен с професионално направление „Специален педагог“.

 

      2.2.  Николина Костадинова Гьошева – липса на изискуемото професионално  направление  „Специален педагог“.

 

 

Председател:

 Десислава Стоянова – Ръководител проект: …п…....

 

 

Върни се в началото на страницата