КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра“

 

Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Иванка Гигова

22

1

 

 

 

 

 

Председател:

Десислава Стоянова – Ръководител проект ...........п...............

 

 

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата