О Б Я В Л Е Н И Е

 

На вх.№ 94 Е-26-4/23.07.2021г.

 

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Фатме Рашид Али – с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

- Ерол Себахдин Тефик – с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

- Шенол Себахдин Тефик – с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

- Алипи Маринов Алипиев – с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ул. „********* *“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

- Мюрюфе Рюстем Тефик – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**********“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

- Ниязи Фаредин Тефик – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „**********“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №15429.94.19, с. Големанци, общ. Хасково;

 

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 15429.94.171, м. „Юртлука“, с. Големанци, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3,ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата