СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-8018-3/26.08.2021г. е издадена Заповед №1717/28.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.541.1 по КК на гр. Хасково.

             С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване за производствени и складови дейности.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата