СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-4289-3/31.08.2021г. е издадена Заповед №1688/23.09.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VІ в кв.19 по плана на с. Мандра, общ. Хасково.

            С изменението на плана за регулация вътрешните регулационни линии да се проектират по съответните имотните граници на имот №168 по кадастралния план на с. Мандра, общ. Хасково.

            В резултат на това изменение се променят границите на съседните УПИ VІІ и УПИ ІІ.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

 

 

Съставил:

Росица Георгиева

Гл. специалист в отдел АГК

Върни се в началото на страницата