СЪОБЩЕНИЕ


             На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ш-521-2/06.08.2021г. е издадена Заповед №1750/05.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №77195.704.305 по КК на гр. Хасково, КВ.1056, ж.р. „Кенана“.
             С плана за регулация ПИ №77195.704.305, ж.р. „Кенана“  да се урегулират в УПИ с проектен номер ІХ, като вътрешните регулационни линии се поставят по имотните граници. Предназначението на УПИ – то е „за обществено обслужване и жилищни нужди“
             Застрояването да се предвиди свободно ниско застрояване.
             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

Станислав Дечев
Кмет на община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата