СЪОБЩЕНИЕ


            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ш-272-3/13.09.2021г. е издадена Заповед №1749/05.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация и план за регулация на УПИ ХІІ, кв.195 по плана на гр. Хасково.
            Изменението на плана за улична регулация да се състои в следното: изменя се част от уличната регулация на улица с о.т. 108 и о.т.110, като уличната регулационна линия се поставя по имотната граница на ПИ №77195.738.141 по КК на гр. Хасково.
             Изменението на плана за регулация на УПИ ХІІ, кв.195 по плана на гр. Хасково се състои в следното: неприложените дворищнорегулационни граници на УПИ ХІІ, кв.195 по плана на гр. Хасково се поставят в съответствие с вътрешните имотните граници на ПИ №77195.738.141 по КК на гр. Хасково.
             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 


Станислав Дечев
Кмет на община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата