СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-1882-2/23.07.2021г. е издадена Заповед №1802/14.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.265 по КК на гр. Хасково, кв.1071, ж.р. „Кенана“

             С плана за регулация ПИ №77195.703.265 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“ за се урегулира в УПИ с проектен номер ХVІ, като вътрешните регулационни линии се поставят по иматните граници. Предназначението на новообразуваното УПИ е „за жилищни нужди“.

             С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

             Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

 

 

Съставил:

Росица Георгиева

Гл. специалист в отдел АГК

Върни се в началото на страницата