Представяне на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027от ОИЦ - Хасково

Областен информационен център – Хасково проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.“

В срещата участваха представители на местните власти, МИГ-ове от област Хасково,  бизнеса, образователни институции, НПО и широката общественост. Експертите от ОИЦ  представиха целите, формулираните в документа приоритети за финансиране, въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 и разпределение на финансовите средства от ЕФРР, КФ, ЕСФ + и ЕФМДР по цели на политиката. Предоставена беше и информация за бъдещите програми през програмния период 2021-2027 г. заедно с техните приоритетни оси и финансиране, както и програмите за териториално  сътрудничество.

Инициативата се провежда в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ), посветена на Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г.

Община Хасково изпълнява Проект „Областен информационен център - Хасково“ (Договор BG05SFOP001-4.004-0003-С01), финансиран от Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Върни се в началото на страницата