Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

  • Гина Йорданова Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ №**, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.412 и сграда с идентификатор 77195.716.412.1, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – работен устройствен план на УПИ V (77195.716.412), УПИ VI (77195.716.413) и УПИ VII (77195.716.414), кв. 428, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата