Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Иван Георгиев Стаматов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********** *********“ №*, ап. **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 14550.84.73 и 14550.84.74, гр. Хасково;

че със Заповед №1831/19.10.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на проектен поземлен имот с идентификатор 14550.84.627, образуван от поземлен имот с идентификатор 14550.84.65 по кадастралната карта на землище с. Гарваново, м. „Сатмал дере“, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата