Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Александър Емилов Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. „******“ № **, вх. *, ет. *, ап. ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.44, гр. Хасково;

- че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.617, кв. 644,  гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата