На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот №39863.61.295 по КК, землище на с. Криво поле, Община Хасково. С плана за регулация се проектират нови улици с осови точки от 210 до 219 и се образуват нови четири квартала.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет. I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица всеки ден от 8:30ч. до 17:00ч.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Върни се в началото на страницата