На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-2156-2/16.12.2021г. е издадена Заповед №2263/31.12.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.730.410 по КК на гр. Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като УПИ ІХ в кв.828 по вътрешните имотни граници и действащата улична регулация.  Функционалното предназначение да бъде „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване.

          

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата