На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Д-108-3/10.12.2021г. е издадена Заповед №2264/31.12.2021г. – за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ X „за промишлени нужди“ и КОО и УПИ XI „за промишлени нужди и КОО“ и изменение на плана за застрояване на  УПИ I „за промишлени нужди и КОО“, кв.15 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за застрояване на УПИ I „за промишлени нужди и КОО“, кв.15 по плана на гр. Хасково се предвижда запазване на всички сгради в имота по действащия застроителен план и ново застрояване с етажност до 3ет., свързано със УПИ X „за промишлени нужди и КОО“.

С плана за застрояване на УПИ X „за промишлени нужди“, кв.15 по плана на гр. Хасково се предвижда свързано ниско застрояване с УПИ I „за промишлени нужди и КОО“, кв.15 по плана на гр. Хасково.

С плана за застрояване на УПИ XI „за промишлени нужди“, кв.15 по плана на гр. Хасково се предвижда свободно ниско застрояване.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата