ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по Проект BG05M9OP001-2.090-0009„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Във връзка с изпълнението на  Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община Хасково обявява следните работни места: 


Управител на услугата  – 1 /една/ позиция;

Психолог - 1 /една/ позиция на 4 часа;

Медицинска сестра – 3 /три/ позиции;

Санитар - 2 /две/ позиции;

Болногледач - 5 /пет/ позиции;
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ


           2.1. Управител на услугата  - 1 бр.

Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности по проекта. Определя целите на екипа от специалисти и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на решения. Организира разработване на вътрешните правила свързани с функционирането на предлаганите услуги, осъществява вътрешен контрол /финансов и за функционирането на услугата/.  Представлява  услугата при установяване на връзки и поддържане на контакти. Участва в изготвянето на индивидуален план за всеки потребител. Консултира и оказва психологическа и професионална подкрепа на екипа от специалисти. Следи за надлежното изготвяне и  водене на документацията по проекта. Разпределя задачите между персонала и следи за тяхното изпълнение. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;
 • Професионално направление – „Психология“, „Управление на здравните грижи“, „Хуманитарни науки“  или професионална област: „Здравеопазване“
 • Професионален опит  –  минимум 3 години в сферата на социалните и/или медицинските услуги; 
 • Умения за планиране, управление, координиране на служителите в екипа и представители на външни отговорни институции, своевременно изпълнение и отчитане на дейностите, умения за взаимодействие с различни институции;
 • Умения за работа с делова кореспонденция и документооборот;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство;
 • Умения за работа с компютър и офис техника;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Перущица” № 4 „Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ /едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/, на пълно работно време – 8 часа.

 

2.2. Психолог - 1 бр. на 4 часа работно време.

Кратко описание на длъжността: Съвместно с медицинския екип на заведението извършва диагностично-психологично изследване и консултиране на потребителите в услугата. Организира и провежда психологична индивидуална и групова  работа с тях. Работи в екип с медицинска сестра и болногледачи по отношение на лечебно-оздравителната и психологична работа. Прилага методиките за психологична работа, съобразявайки се с индивидуалните психо физически особености на настанените лица. Изработва психологическа характеристика и карта за психологично изследване по образец утвърден от МТСП, за всеки новопостъпил потребител. Участва в изработването на индивидуален план за работа с всяко от настанените лица. Поддържа тесен контакт с роднините с цел подпомагане на психологичния процес, осигуряващ адекватно  психо-физическо развитие. Води лично досие за всеки потребител съдържащо всички материали по психичното изследване, проведените психологични мероприятия и резултатите от тях. Оказва методическа подкрепа и супервизия на екипа.  Изготвя и актуализира в срок документацията за предоставените от него услуги, както и всяка друга документация, свързана с работата му по процедурите на екипа. Незабавно представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на управителя на Център за грижа за лица с психични разстройства.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Психология”;
 • Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 • Професионален опит  –  2 години; 
 • Умения за работа с компютър и офис техник;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство;
 •    Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Перущица” № 4 „Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/, на непълно работно време – 4 часа.

 

2.3. Медицинска сестра – 3 бр.

Кратко описание на длъжността: Основните дейности са свързани с грижа за здравето на целевата група, при осигуряване на безопасността на потребителя; контролира и консултира приема на лекарства, предписани от лекар; организира здравни беседи за целевата група; осигурява при нужда консултация с лекар; планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки от потребителите на Център; събира и предоставя здравна информация за ползвателите на социалната услуга; участва в изготвянето на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите и актуализиране при необходимост; наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си; извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдени методики от Министерство на здравеопазването; изпълнява и други  разпореждания на Управителя на услугата.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Специалист по здравни грижи”;
 • Умения за работа с компютър;
 • Професионален опит - минимум 1 година трудов стаж по специалността;
 • Личностни качества:  дискретност,  умение за работа с пациенти,  умение за работа в екип, инициативност,  комуникативност,  лоялност;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Перущица” № 4 „Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ /едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/, на пълно работно време – 8 часа.

 

2.4.  Болногледач – 5 бр.

Кратко описание на длъжността: Осъществява социално-битови дейности, съгласно утвърдената Методиката за полагане на грижа за лица с психични разстройства; болногледачът следва назначенията на медицинския специалист изготвил индивидуалния план, съобразен с нуждите и потребностите на всеки потребител и отразяващ точното му физическо и социално-психологическо състояние; извършва дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя: хранене и прием на течности, обличане и събличане, извършване на тоалет, сън и почивка и др. като стриктно се съобразява със здравословното състояние на настаненото лице; изпълнява и други  разпореждания на Управителя на услугата.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит –  не се изисква, но наличието на такъв е предимство;
 • Други изисквания (медицински изисквания) – кандидатите трябва да са физически и психически здрави, да не са алергични към химически препарати за почистване и към прах.

 

Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Перущица” № 4 „Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ /едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/, на пълно работно време – 8 часа.

 

2.5. Санитар – 2 бр.

 

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности пряко свързани с обслужването на потребителите в Центъра, включващи: поддържане на лична хигиена на потребителите; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; помощ при хранене и прием на течности; помощ при обличане, помощ при подреждане на лични вещи; пране и гладене на дрехите на потребителите; придружаване на потребителите при разходка и при дейности в свободното време; Поддържане на хигиена – почистване и дезинфекция и на всички помещения и коридори на Центъра; оказва съдействие на медицинските сестри в услугата при работата им с потребителите; изпълнява и други  разпореждания на Управителя на услугата.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – минимална степен на завършено образование основно;
 • Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв е предимство.
 • Лични качества – инициативност; оперативност; добри комуникативни умения; желание и мотивация за работа с лица с психични разстройства.
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Перущица” № 4 „Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ /едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/, на пълно работно време – 8 часа.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 • Заявление за постъпване на работа –  приложение 1;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография  –  в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда –  приложение 2;
 • Декларация – приложение 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

 


ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи;

Втори етап -  провеждане на интервю

 

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 17.01.2022 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 489  Пенка Георгиева (специалист Човешки ресурси)

                 

Върни се в началото на страницата