На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53П-593-3/01.09.2021г. е издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка №УТ-2/12.01.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХVII в кв.732 по плана на гр. Хасково като навсякъде в заповедта, където е записано „план за застрояване“ да се чете „план за регулация и застрояване“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата