КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

 в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

 

  Въз основа на Протокол от 07.02.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №РД-55/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

1. Теодора  Пешева - 23,2 точки

 

 

Председател: 

Златка Караджова  – Ръководител проект: ............п..............

 

 

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата