ОБЩИНА ХАСКОВО

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

Тел.038/ 620 – 392, 0879 140 372, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ

 НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

 

 

1. Описание на длъжността:        

 

            1.1 Работни места – 1 бр.;

            1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;

            1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и обучение в умения на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра;

            1.4 Брой свободни работни места – 1 бр.;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ/едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 

            2.1 Образование: висше;

            2.2 Професионална област –Психология, Приложна психология, Клинична психология;

            2.3 Професионално направление – Психология;

            2.4 Образователно квалификационна степен – бакалавър/ магистър;

            2.5 Професионална квалификация – психолог;

 

Кандидатите е необходимо да притежават:

 • Нагласа и мотивация за работа с деца и лица в неравностойно положение, с близки и роднини, за взаимодействие с различни институции;
 • Трудов стаж и опит по специалността – наличието му е предимство;
 • Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, толерантност, самоконтрол, организираност;
 • Мотивация за работа в екип;
 • Компютърна грамотност / работа с Microsoft Office /;
 • Познаване на нормативната уредба, касаеща сферата на закрила на детето;

 

 •  
 • Вътрешно въвеждащо обучение;
 • Ясно регламентирани трудови правоотношения;
 • Възможност за развитие и допълнителна квалификация;
 • Работа в динамичен екип;

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

           

3.1 Заявление за участие в подбор – свободен текст;

3.2 Професионална автобиография;

3.3 Копие от диплом за завършено висше образование;

3.4 Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

 

 

 

Документи се подават лично в Център за обществена подкрепа Хасково на адрес:

 

гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 2, ет. 2, кабинет № 14;

 

Срокът за подаване на документите е до 08. 04. 2022г. /петък/ включително, до 17, 00ч.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

 

 

За повече информация:

Телефон: 038/ 62 03 92;

0897 140 372;

 

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата