На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-51-2/28.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-189/28.04.2022г. – за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІ, кв.1026 по на гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация ПИ №77195.702.645 да се обособи в самостоятелен УПИ ІV, а другите три имота - №77195.702.662, ПИ №77195.702.663, ПИ №77195.702.664 да се обособят в общ УПИ ІІІ. Функционалното предназначение на новите УПИ се запазва „за жилищни нужди“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата