На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3661-2/07.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-198/09.05.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.74, кв.1039, ж.р.»Кенана», гр. Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ХХХІІІ „за жилищни нужди“ по вътрешните имотни граници и действащата улична регулация от югозапад.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване. Линиите на застрояване да се съобразят с изискванията на чл.31 от ЗУТ.       

             

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата