ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001, Договор №: BG05FMOP001-5.001-0223-C01

 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Хасково“

 

 

Програма:

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Вид на проекта:

Социален

Период на изпълнение:

23.06.2022 г. – 09.09.2022 г.

 

Стойност на договора:

89 320 лв.

Цел на проекта:

Общата цел на проекта e намаляване на броя на живеещите в бедност чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея, посредством изпълнението и постигането на следните конкретни цели:

1. Осигуряване и при необходимост доставка до дома на топъл обяд през работните дни в периода от 23.06.2022 до 09.09.2022 г. за индикативен брой - 500 уязвими граждани на територията на община Хасково, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си, включително и за разселени лица в отговор на военната и хуманитарна криза в Украйна.

2. Осигуряване на съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и справяне с извънредните социални ситуации по адекватен и устойчив начин. В обхвата на тези мерки влиза индивидуално консултиране, насоки за балансиран режим на хранене, запознаване с основни социални права и възможностите на социални услуги, предоставяни на територията на община Хасково, индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет и други в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Резюме на проекта:

Изпълнението на проекта има за цел да допринесе за постигане на общата цел на ОП, а именно: намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея в социално-икономическо отражение.

В рамките на 56 работни дни Община Хасково ще осигури балансирано и здравословно хранене на 500 лица, живеещи на територията на община Хасково и попадащи в основните целеви групи.

За осигуряване на топъл обяд ще се реализират доставки до домовете чрез вече разработената транспортна схема в резултат от натрупания опит от изпълнението на дейностите по предходния проект на Община Хасково за предоставяне на топъл обяд.

Целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.

3. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на  бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

4.Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Дейности:

1. Определяне на целевите групи;

2.Приготвяне на топъл обяд;

3.Предоставяне на топъл обяд;

4.Реализиране на съпътстващи мерки.

Очаквани резултати: 

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта включват:

Предоставен топъл обяд на 500 лица от Община Хасково.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

Проект BG05FMOP001-5.001 „ Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Хасково “

по процедура  „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата