СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-618-2/17.03.2014г е издадена заповед №453/25.03.2014г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.702.207, кв. 1030, ж.р. “Кенана” по плана на гр.Хасково за ниско застрояване за “жилищни нужди”.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата