СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94П-36-2/08.09.2014г е издадена заповед №1567/10.10.2014г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ VІІ (ПИ977195.743.82) и изработване на план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.743.466, кв. 1212, ж.р. „Каменец“  по плана на гр. Хасково с предназначение за „обществено обслужване“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата