О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Александър Калинов Шопов ул. „ Македония“ № 14 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.736.7
- Георги Василев Шопов ул.  „ Македония“ № 14 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.736.7
- Мирослав Калинов Шопов ул. „ Македония“ № 14 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.736.7
- Петър Благоев Аврамов ул. „ Македония“ № 14 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.736.7
- Стефка Георгиева Стоянова ул. „ Македония“ № 14 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.736.7
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XII (поземлен имот №77195.736.7)  кв. 152 по плана на гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
Върни се в началото на страницата