на тема:

„Организация и развитие на образованието, здравеопазването,  културата, социалните и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт на територията на Община Хасково”  
 
при провеждане на конкурса
 
за длъжността: Директор – 1 (една) щатна бройка 
на: Дирекция «Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности»
в: Община Хасково
 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Оценка за представената концепция

Следващо действие

/допуска се до защита/не се допуска до защита/

 
 

1

2

3

4

 

 

1.

Недялко Петков Атанасов

 

3,80

 

Не се допуска до защита

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  
......(п)..........
АТАНАС ДИМИТРОВ 
 
Дата: 12.03.2014 г. 
Върни се в началото на страницата