Днес официално бе открит Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци

в село Гарваново, изграден по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” Главната цел на проекта е постигане на висока степен на опазване на околната среда в съответствие с директивите на ЕС и българското законодателство в областта на отпадъците, като се установи функционираща и екологосъобразна система за управление на отпадъците за общините Хасково, Димитровград и Минерални Бани.
Лентата на новото съоръжение прерязаха Кметът на Община Хасково Георги Иванов и депутатът Станислав Иванов.
Изпълнението на строително-монтажните работи на площадката приключи на 22.06.2015г. с подписването на Констативен акт за установяване годността на строежа. Издадено е Разрешение на ДНСК № СТ-05-1125/24.07.2015г. за ползване на строеж „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“.
От месец септември 2015г. се въвежда новата регионална система за управление на отпадъците. С прилагането й ще се избегне замърсяването на околната среда с битови отпадъци, ще бъдат рециклирани по материали ценните суровини от отпадъчния поток. Ще се предотврати и неконтролираното освобождаване на инфилтрат в почвата и подземните води, както и директното попадане на емисии на парниковия газ метан в атмосферата.

Върни се в началото на страницата