Община Хасково в изпълнение на Договор № DIR-5122130-С001 за безвъзмездна

финансова помощ за реализация на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.”,  организира пресконференция на 04.09.2015 г. от 11,00 часа в зала „Хасково“.
По време на пресконференцията ще бъде представена информация за изпълнението на дейностите по проекта, подписаните договори и въвеждането на нова регионална система за управление на отпадъците.
Регионалният Център за третиране на неопасни отпадъци е изграден в землището на село Гарваново, община Хасково. Изпълнението на строително-монтажните работи на площадката приключи на 22.06.2015г. с подписването на Констативен акт за установяване годността на строежа. Издадено е Разрешение на ДНСК № СТ-05-1125/24.07.2015г. за ползване на строеж „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“.
От месец септември 2015г. се въвежда новата регионална система за управление на отпадъците.
Бенефициент на проекта е Община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Стойността му е 28 418 074,25 лева, като от ОП ”Околна среда 2007-2013 г.” се осигуряват  26 989 588,11 лева, в това число 22 911 397,56 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 4 043 187,80 лева национално съфинансиране. Останалата част от сумата в размер на 1 463 488,89 лева се осигурява като собствен принос на общините от регион Хасково. Главната цел на този проект е да постигне висока степен на опазване на околната среда в съответствие с директивите на ЕС и българското законодателство в областта на отпадъците, като се установи функционираща и екологосъобразна система за управление на отпадъците за общините Хасково, Димитровград и Минерални Бани.

Върни се в началото на страницата