З А П О В Е Д

 

№ 1536

гр. Хасково 24.10. 2017 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал.2 от ЗМДТ

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Следните услуги, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2018 година:

• Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

• Третиране и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, община Хасково:

- Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF – гориво от отпадъци;

- Клетка № 1 (нова).

• Разделно събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки;

• Разделно събиране на „зелени“ отпадъци и извозване до Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, община Хасково;

• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за отделните видове съдове за отпадъци, както следва:

• Контейнери тип „бобър“ в града – ежедневно;

• Контейнери тип „бобър“ в селата – един път седмично;

• Кофи 110 л. – два пъти седмично;

• Контейнери кафяви за „зелени“ отпадъци – един път седмично от месец март до месец ноември;

• Контейнери сини тип „иглу“ за разделно събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки – четири пъти месечно;

• Контейнери жълти тип „иглу“ за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки – три пъти месечно;

• Контейнери зелени тип „иглу“ за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки – един път на шест месеца, при запълване поне на 70% от обема на съда, но не по – малко веднъж годишно.

 

3. Място за третиране и обезвреждане на битовите отпадъци – „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, в землището на село Гарваново, Община Хасково.

Разделно събраните отпадъци от опаковки се предават за последващо оползотворяване.

Място за третиране на „зелените“ отпадъци и производство на компост - „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, в землището на село Гарваново, Община Хасково.

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване.

5. Следните граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Хасково:

5.1 град Хасково

• На север – Лесопарк „Кенана“, включително зоната около Кенански път, Местност „Туристическа хижа“, кв. Куба, Гробищен парк, Старо Пловдивско шосе, района на бившия КОС, път Пловдив – Свиленград, Димитровградско шосе, включително Зеленчукова борса и района на база Пирин, Северна индустриална зона, дерето северно от кв. „Орфей“;

• На изток – дерето, северно от кв. „Орфей“, кв.“Република“, район „Ерозия“, кв. “Изгрев“, ул.“Панагюрище“,Хлебозавод, гара „Движение“, база „Петрол“, жп линия Димитровград – Хасково, Околовръстен път, пътя за Харманли до разклона на с. Стамболийски, Източна индустриална зона, река Хасковска, жп линия Хасково – Момчилград, завод Родина, Паша чеир, ул.“Бачо Киро“;

• На юг –  ул.“Бачо Киро“, Животински пазар, Ветеринарна лечебница, Южна индустриална зона, Околовръстен път, терените на изток и запад от пътя Хасково – Кърджали до Балъкли дере, кв. „Хисаря“;

• На запад – кв. „Хисаря“, ул.“Балатон“, „Панорамен път“, застроени терени южно от ул.“Панорама“, ул.“Панорама“, ул.“Ихтиман“, бул.“Никола Радев“ и кв.“Болярово“, ж.к. „Бадема“, дом „Майка и дете“, училище „Любен Каравелов“, Кенански път, път за Кекличево стопанство, пътя за ханче „Клокотница“, път София – Свиленград.

      5.2. Населени места в Община Хасково:

Села – Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Долно Големанци, Гълъбец, Динево, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Момино, Малево, Мандра, Маслиново, Нова Надежда, Орлово, Стамболийски, Тракиец, Текето, Узунджово, Широка поляна, Подкрепа, Стойково, Любеново, Манастир, Николово, Родопи;

6. Района за събиране на „зелени“ отпадъци от територията на Община Хасково:

      6.1. Град Хасково:

Квартали – Болярово, Кенана;

      6.2 Населени места в Община Хасково:

Села - Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Долно Големанци, Гълъбец, Динево, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Момино, Малево, Мандра, Маслиново, Нова Надежда, Орлово, Стамболийски, Тракиец, Текето, Узунджово, Широка поляна, Подкрепа, Стойково, Любеново, Манастир, Николово, Родопи;

 

Настоящата заповед да се обяви публично.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по възлагане на заповедта възлагам на отдел „Екология“ при Община Хасково.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата