Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности : социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна ефективност в административни сгради, многофамилни жилищни сгради и студентски общежития.

Проектните фишове за многофамилни жилищни сгради ще бъдат изготвени от община Хасково въз основа на одобрени заявления за получаване на финансова помощ от програмата.

 

Заинтересованите лица могат да подават  проектни идеи  до 21.05.2018 година включително.

Обявата и образец на проектен фиш могат да бъдат изтеглени от сайта на Общината.

Върни се в началото на страницата