На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15.  ал. 6 от Закона за младежта, в изпълнение на Решение № 639/30.03.2018 г. на Общински съвет, за създаване на КМС и в съответствие със Статут за организацията, дейността и функциите на Консултативен младежки съвет в Община Хасково, приет с Решение № 689 от 01.06.2018 г. на Общински съвет – Хасково, Кметът на община Хасково издаде заповед № 1634 от 31.10.2018 г. за определяне Състава на Консултативен младежки съвет към Община Хасково.

Съветът обединява представители на Общински съвет-Хасково, младежки общности, неправителствени организации, работещи в сферата на младежките дейности, Ученически и Студентски съвети, експерти от Община Хасково, които подпомагат работата на кмета по различни теми, отнасящи се за младите хора. В оперативната работа на Съвета, в зависимост от проблематиката,  могат да участват различни специалисти от Общинска администрация или други външни експерти. 

Консултативният младежки съвет има за цел да подпомага работата на Общинския съвет, Кмета и общинската администрация в областта на формирането, организирането, координирането и реализирането на младежката политика, изразява мнението и интересите на широкия спектър на младите хора от града и общината, след проучване на желанията, мненията и интересите им.

 

На своето първо заседание, проведено на 19 ноември 2018 г., членовете на Консултативен младежки съвет – Хасково се запознаха с целите и задачите на Съвета. Бяха обсъдени и приети Вътрешни правила за работата и организацията на КМС. Участниците в срещата обсъдиха възможностите за подобряване на комуникацията между младите хора и институциите, възможностите за финансиране на младежки проекти и дейности, поеха ангажимента за разпространение на информацията за подобни инициативи сред младежите  и институциите, които представляват.

Членовете на КМС бяха много ентусиазирани и приеха отговорно своите задачи, свързани с формирането и реализирането на младежките политики в община Хасково.

Със създаването на Консултативния младежки съвет към Община Хасково се поставя началото на едно добро партньорство между младите и местната власт,  улеснява работата на младежките организации в Хасково за в бъдеще.

 

Върни се в началото на страницата